PRIVACYVERKLARING

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De (persoons-)gegevens worden verwerkt door het Toekomstkabinet (TK). TK verkrijgt (persoons-)gegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

 

Doeleinden

TK verwerkt deze (persoons-)gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het bevorderen van participatie aan activiteiten;

• Het onderhouden van contact;

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Verbetering van de dienstverlening;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Facturering;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Verstrekking aan derden

TK verstrekt deze informatie niet onnodig aan derden zonder uw toestemming.

Indien uw (persoons-)gegevens in of buiten de EER worden verwerkt (EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Uw gegevens kunnen door derden in of buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van relevante toeleveranciers, Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Gegevens bewaren

TK zal (persoons-)gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat (persoons-)gegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  

 

Gegevens beveiligen

TK vindt het belangrijk dat uw (persoons-)gegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw  persoonsgegevens. Daarom heeft TK passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht TK om inzage van uw (persoons-)gegevens te verzoeken. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw (persoons-)gegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u TK verzoeken om overdracht van uw (persoons-)gegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw (persoons-)gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw (persoons-)gegevens kunt u sturen naar onderstaande adresgegevens. Als u een klacht heeft over verwerking van uw (persoons-) gegevens door ZO, laat dit dan vooral aan ons weten.

 

Wijzigingen privacyverklaring                                       

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 mei 2020. TK kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

DISCLAIMER

 

Het Toekomstkabinet streeft naar een zo actueel mogelijke website, die eigendom is van de stichting Zin en Ondernemen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

 

Het Toekomstkabinet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Toekomstkabinet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het Toekomstkabinet.